Polityka prywatności
w Omega Enterprise Services Sp. z o.o.

Informacje ogólne

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych.

Definicje

Administrator – Omega Enterprise Services Sp. z o.o., Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, tel. +48 22 393 69 96

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),

Polityka – niniejsza Polityka prywatności,

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

Dane kontaktowe

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem poprzez adres email odo@omega-es.pl lub pisemnie pod adresem Omega Enterprise Services Sp. z o.o.,
Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Bogusława Pilc, z którym można skontaktować się poprzez adres email odo@omega-es.pl lub pisemnie pod adresem Omega Enterprise Services Sp. z o.o., Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.

Skąd mamy Twoje dane

Dane osobowe otrzymujemy od Podmiotów danych podczas podpisywania umowy o współpracy i jej realizacji, podczas kontaktu telefonicznego, rozpatrywania wniosków lub przygotowywania ofert, a także gromadzimy na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane,
w zależności od rodzaju, przedmiotu i formy naszej współpracy, zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom wspierającym nas w realizacji zapisów umowy, czyli takim, które zapewniają wsparcie techniczne, prawne, audytowe
i realizującym na nasze zlecenie prace techniczne oraz modernizacyjne, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Administrator zastrzega sobie jednocześnie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych

Przetwarzamy dane osobowe głównie w celu zapewnienia właściwej realizacji warunków umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
w celach niezbędnych do identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania lub zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
w celach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku kontaktowania się z Administratorem, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).   Dane osobowe takich osób są przetwarzane: w celu umożliwienia im aktywności na profilach;   w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów; w celach statystycznych i analitycznych;          ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest w takich sytuacjach prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), polegający na: promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,  w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Podmiot danych może wycofać w dowolnym momencie korzystając z kontaktu telefonicznego z Administratorem, opiekunem lub w innej wybranej formie (pismo, mail, etc.).

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa Podmiotów danych

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do swoich danych, uzyskania kopii danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator nie wykorzystuje systemów automatycznych w celu profilowania swoich klientów bądź potencjalnych klientów. Twoje dane nie podlegają również automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Pliki cookies

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to – jak podaje Wikipedia – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Więcej informacji znajdziesz na Wikipedii.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies: personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej),     zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka),     umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi ,  dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

Mając na uwadze wielość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.