Wzmocnienie sektora – KPO A1.2.1 HORECA

Aktualności

W obliczu bezprecedensowego wstrząsu, jakim dla światowej gospodarki stała się pandemia COVID-19, sektor HoReCa stanął przed wyzwaniami, których skala i intensywność zmusiły zarówno przedsiębiorców, jak i instytucje państwowe do podjęcia zdecydowanych działań naprawczych. Nie ominęły one również Polski, gdzie szczególnie mocno odczuwalne były w branży hotelarskiej. Wiele przedsiębiorstw musiało zawiesić lub znacznie ograniczyć swoją działalność, co przekładało się na znaczące straty finansowe. Aby sprostać tym wyzwaniom, rząd Polski uruchomił Krajowy Plan Odbudowy (KPO) HoReCa, który ma na celu wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. Celem KPO A1.2.1 HORECA jest nie tylko krótkoterminowa pomoc, ale również wspieranie inwestycji, które pomogą przedsiębiorstwom dostosować się do nowej rzeczywistości, zwiększyć ich odporność na przyszłe kryzysy oraz stymulować długotrwały wzrost. Jest to szansa na odbudowę, ale także na rozwój i innowacje.

„Nie da się ukryć, że ostatnie lata były próbą dla nas wszystkich w branży. Pandemia wymusiła przemyślenie modelu działania nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale całego sektora. Zmiany te były niezbędne i są szansą na nowy początek,” mówi Daniel Bednarz, Prezes Zarządu Omega Enterprise Services.

Zrozumienie finansowania KPO HoReCa

Program KPO HoReCa został zaprojektowany tak, aby zapewnić wszechstronne wsparcie, skierowane bezpośrednio do serca polskiej gościnności, turystyki i kultury. W ramach programu, przedsiębiorstwa z całego kraju będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie w pięciu różnych regionach, które zostały zdefiniowane z myślą o zrównoważonym rozwoju gospodarczym i społecznym. Dzięki wyznaczeniu regionalnych operatorów, wsparcie jest nie tylko dostosowane do specyficznych potrzeb i wyzwań każdego regionu, ale również staje się bardziej dostępne dla przedsiębiorców na miejscu.

Każdy z pięciu regionów ma wyznaczonego operatora, który został wybrany na podstawie konkursu i który będzie działał jako punkt kontaktowy dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z programu.

Kwalifikowalność i Proces Aplikacyjny

Próg wejścia do programu został ustawiony tak, aby umożliwić dostęp do funduszy szerokiej grupie przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz kulturalnej. Kwalifikować się mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które doświadczyły co najmniej 30% spadku obrotów w latach 2020 lub 2021 w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowo, przedsiębiorstwo musi być aktywne w wymienionych sektorach na dzień złożenia wniosku i potwierdzić prowadzenie działalności gospodarczej w branży na dzień 31 grudnia 2019 roku lub najpóźniej od 20 marca 2020 roku. Proces aplikacyjny jest zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procedur i ułatwieniu dostępu do niezbędnych informacji. Aby złożyć wniosek, przedsiębiorca musi przygotować komplet dokumentów zgodnie z wymogami programu, które obejmują między innymi opis planowanego przedsięwzięcia, wykaz spodziewanych kosztów oraz przewidywane efekty inwestycji. Wszelkie niezbędne formularze i szablony dokumentów są dostępne na oficjalnych stronach dedykowanych programowi.

Kryteria Oceny i Nabór Wniosków

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i przygotowaniu wniosku, przedsiębiorcy wkraczają w kolejny kluczowy etap – ocenę zgłoszenia. To w tym momencie komisja wyznaczona przez regionalnych operatorów przygląda się każdemu projektowi, oceniając go pod kątem zgodności z celami programu i kryteriami naboru. Podczas spotkań informacyjnych szczególny nacisk kładziony jest na transparentność kryteriów oceny, tak aby każdy aplikant miał jasność co do wymagań i mógł odpowiednio przygotować swoją aplikację.

Kryteria oceny obejmują nie tylko aspekt finansowy i procentowy spadek obrotów, ale również takie elementy, jak innowacyjność projektu, jego potencjalny wpływ na odbudowę działalności po pandemii, a także wkład w zrównoważony rozwój i dywersyfikację usług. Przedsiębiorstwa są zachęcane do przedstawiania inicjatyw, które nie tylko pomogą im w powrocie do popandemicznej normalności, ale również wprowadzą je na nowe ścieżki rozwoju, otwierając przed nimi możliwości dotąd niewykorzystane.

Terminy naboru wniosków zostały wyznaczone z precyzją – proces startuje 6 maja 2024 roku i kończy się 5 czerwca tego samego roku. Wnioski są oceniane na bieżąco, a maksymalny czas oczekiwania na decyzję to zaledwie 14 dni od daty złożenia pełnej dokumentacji. Jest to wyraz starania o szybką reakcję i wsparcie przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na długie oczekiwanie na pomoc finansową.

Komunikacja z operatorami regionalnymi odgrywa tutaj niezmiernie ważną rolę. Każdy region ma swojego operatora, który nie tylko udziela informacji zwrotnej na temat zgłoszeń, ale również wspiera przedsiębiorców w całym procesie – od momentu planowania aplikacji aż po finalizację projektu. Kontakty do operatorów, takie jak numery telefonów i adresy e-mail, są jasno podane w komunikatach i na stronach internetowych dedykowanych programowi, ułatwiając tym samym proces nawiązywania współpracy.

„Zachęcamy przedsiębiorstwa do korzystania z tego wsparcia. Wasza proaktywność jest pierwszym krokiem do transformacji i odbudowy – my jesteśmy tutaj, aby ten krok wspierać technologicznie do finalnego sukcesu.”

Cele i Przeznaczenie Finansowania

Dofinansowanie oferowane w ramach programu jest skierowane na szeroki wachlarz przedsięwzięć, które wspierają zarówno odbudowę, jak i rozwój przedsiębiorstw w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Priorytetem jest wsparcie inwestycji, które prowadzą do dywersyfikacji działalności, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności, a także przyczyniają się do zielonej transformacji i cyfryzacji.

Cel inwestycji jest jasno określony – chodzi o zapewnienie przedsiębiorstwom narzędzi niezbędnych do adaptacji w nowej, postpandemicznej rzeczywistości gospodarczej. Dlatego też wsparcie może być przeznaczone na takie działania, jak zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, realizację prac budowlanych, rozwój infrastruktury cyfrowej czy działania proekologiczne, które są dzisiaj nie tylko oczekiwane przez rynek, ale i wspierane przez globalne trendy i polityki. Ponadto, program zachęca do inwestowania w rozwój ludzkiego kapitału poprzez finansowanie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Uwzględnia to zarówno kompetencje techniczne, jak i miękkie, które w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie stają się kluczowe dla trwałego sukcesu przedsiębiorstw.

Pod względem finansowym, maksymalna wartość dofinansowania może wynosić do 540 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie, co stanowi aż do 90% wartości kwalifikowalnych kosztów projektu. Takie wsparcie jest znaczącym impulsem, który może realnie przyczynić się do transformacji i wzrostu przedsiębiorstw.

Planowanie i Realizacja Projektów

Zakres planowania i realizacji projektów w ramach programu KPO jest fundamentalnym elementem, który decyduje o ostatecznym sukcesie przedsięwzięcia. Dzięki szczegółowo przemyślanej strategii, przedsiębiorstwa mogą nie tylko efektywnie wykorzystać przyznane środki, ale również zapewnić sobie trwałe miejsce na rynku w erze po pandemii.

Przedsięwzięcia muszą być realizowane z myślą o długofalowych korzyściach, które przyniosą wzrost, innowacje i zwiększą odporność biznesu na przyszłe kryzysy. Projekty mogą być różnorodne – od rozbudowy infrastruktury, poprzez wdrażanie nowych technologii, aż po tworzenie innowacyjnych usług czy produktów.

„Harmonogram konkursu określa jasne ramy czasowe, a zaplanowanie przedsięwzięcia powinno również uwzględniać czas potrzebny na jego realizację. Projekty mogą rozpocząć się tuż po złożeniu wniosku, lecz muszą zostać zakończone do 31 stycznia 2026 roku. Jest to okres, który pozwala na przemyślaną realizację inwestycji, jednakże wymaga również odpowiedzialnego zarządzania i monitorowania postępów.”

W tym kontekście, role operatorów regionalnych znów stają się kluczowe, gdyż oferują oni nie tylko wsparcie finansowe, ale również doradcze. Z ich pomocą przedsiębiorcy mogą przejść przez cały proces – od idei po finalizację projektu – z pewnością, że każdy krok jest dokładnie przemyślany i zgodny z najlepszymi praktykami.

Podsumowanie

KPO HoReCa stanowi znaczącą szansę dla polskich przedsiębiorców z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury, oferując nie tylko pomoc finansową, ale i wsparcie na drodze do zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji do wzrostu i innowacji. Przedsiębiorcy, którzy doświadczyli spadku obrotów wskutek pandemii, mają teraz szansę na wsparcie, które może przekształcić wyzwania w nowe możliwości.

„Nie zwlekajcie – rozpocznijcie już teraz proces aplikacyjny i skorzystajcie z możliwości, które oferuje program. Nasze drzwi są otwarte na wszelkie pytania i wątpliwości, a nasi eksperci są gotowi, aby wspierać was w technologicznych zakresach projektowania i realizacji.” – zakończył Prezes Omega Enterprise Services.